ทัวร์ พนมเปญ เสียมเรียบ ๔ วัน ๓ คืน AKTOO4

      ทัวร์ พนมเปญ  เสียมเรียบ รหัสทัวร์  AGP01

  • วันแรก.กรุงเทพ เสียบ ทะเลทราบ พนมบ้าแข็ง
  • วันที่ สอง นคร วัด นครธม ตาพรหม และ บันทายศรี
  • วันที สามเสียมเรียบ พนมเปญ พระราชวังเจ้าสีหนุ ทุ่ง สังหาร และวัดพนม
  • วันที่ สี  พนมเปญพระตะปอง โปยเป็ด ประเทศไท