Package tours

โปรแกมร ๒ วัน ๑ คืน
วันแรก ทะเลทราบ และ พนมบางแข็ง
วันที่ สอง นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม
พักโรงแรม สีดาว

โปรแกรมขายดี ประจำปี ๓ วัน ๒ คืน รหัสทัวร์ AGK002
วันแรก.ทะเลทราบ วัดทะไมย์ พระอาทิตท์ตกดิน
วันที่สอง ประสาทบันทรายศรี ตาพรหม นครวัด บายน
วันที่สาม ตลาดเก่า

ทัวร์ น้ำตก พนมกุเลน 3 วัน
วันแรก ทะเลทราบ วัดทะไมย์ เจ้าเจ๋กและจอม และตลาดราตรี
วันที่ สอง นครวัด บันทายศรี อังกอร์ธม ปราสาทตาพรหม
วันที่ สาม นำตกพนมกุเลน ประเทษไทย
โรงแรมสี่ด่าว

ทัวร์ พนมเปญ เสียมเรียบ รหัสทัวร์ AGP01
วันแรก.กรุงเทพ เสียบ ทะเลทราบ พนมบ้าแข็ง
วันที่ สอง นคร วัด นครธม ตาพรหม และ บันทายศรี
วันที สามเสียมเรียบ พนมเปญ พระราชวังเจ้าสีหนุ ทุ่ง สังหาร และวัดพนม
วันที่ สี พนมเปญพระตะปอง โปยเป็ด ประเทศไท

4 วัน 3 คืน เสียมเรียบ พนมเปญ โหจีมิน

เทียว สีหนุวิลล์ shihanouk vill
เที่ยว กัมปุงโสม Kampot
เที่ยว กัมบอต Shihanouk vill
เที่ยว แกบ Kep

Pages